પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

ક્રમ 

વર્ષ 

જિલ્‍લાનો કુલ વરસાદ મી.મી.માં

જિલ્‍લાનો સરેરાશ વરસાદ મી.મી.માં

૧૯૯૮

૧૩૪૫૫

૨૬૯૧

૧૯૯૯

૧૧૨૭૮

૨૨૪૧

૨૦૦૦

૯૧૨૫

૧૮૨૫

૨૦૦૧

૧૦૬૨૨

૨૧૨૪

૨૦૦૨

૯૦૬૯

૧૮૧૩

૨૦૦૩

૧૧૬૫૮

૨૩૫૨

૨૦૦૪

૧૨૮૭૫

૨૫૮૯

૨૦૦૫

૧૫૬૫૫

૩૧૨૯

૨૦૦૬

૧૨૨૩૭

૨૪૪૭

૧૦

૨૦૦૭

૧૧૨૨૪

૨૨૪૪

૧૧

૨૦૦૮

૧૧૭૭૫

૨૩૫૫

૧૨

૨૦૦૯

૯૬૭૧

૧૯૩૪

૧૩

૨૦૧૦

૧૨૩૨૩

૨૪૬૫

૧૪

૨૦૧૧

૧૧૪૧૫

૨૨૮૩

૧૫

૨૦૧૨

૯૧૩૬

૧૮૨૭

૧૬

૨૦૧૩

૧૪૩૯૩

૨૮૭૯