પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ  મેલેરિયા શાખા
શાખાનું સરનામું મેલેરિયા શાખા, જિલ્લા પંચાયત
ધરમપૂર રોડ, જુની કલેક્ટર કચેરીની બાજુમાં,
વલસાડ-૩૯૬૦૦૧
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી જિલ્લા મેલેરિયા અધિકારીશ્રી
 ફોન નંબર ૦૨૬૩૨-૨૪૪૩૪૬(ઓ), ૦૨૬૩૨-૨૪૮૬૫૪
ફેક્ષ નંબર -