પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખા શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ/td>

સંપર્ક માહિતી

અ.નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન કોડ ફોન નંબર કચેરી મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી આર.બી.ચૌધરી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧૭૫૬૭૦૧૮૦૧૮dyddovalsad@gmail.com
શ્રી ટી.એચ.ભાવસારઇન્ચાર્જ નાયબ ચિટનીશ૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧૯૮૨૫૮૨૧૨૭૭ 
શ્રીમતી નિશા કે. પટેલજુ.ક્લાર્ક૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧૯૪૦૯૩૬૯૫૩૦ 
શ્રી કૃનાલ ડી. શર્માજુ.ક્લાર્ક૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧૮૩૪૭૨૮૮૪૨૪ 
શ્રી પ્રણવ એ. પ્રજાપતિD.L.E (E-gram)૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧૬૩૫૯૬૦૪૦૩૦ tstspvalsad@gmail.com
શ્રી શૈલેષભાઇ યુ. પટેલe-Panchayat Coordinator (E-gram)૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧૯૯૨૫૫૦૭૫૨૮Epanchayat.valsad@gmail.com
શ્રી યોગેશભાઇ એ. પટેલComputer Operator (E-gram) ૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧૯૯૭૯૪૩૦૬૫૯