પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ
અં.નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન કોડફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ-મેલ
શ્રી આર.એમ.વસાવાનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧ -૭૫૬૭૦૧૮૦૧૮ dyddovalsad@gmail.com
શ્રી એસ..એમ.શાહનાયબ ચિટનીશ ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧  ૯૮૨૫૮૨૧૨૭૭  
શ્રીમતી નિશા કે પટેલજુ. કલાર્ક ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧  ૯૪૦૯૩૬૯૫૩૦  
શ્રી કૃણાલ ડી. શર્માજુ. કલાર્ક ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧  ૮૩૪૭૨૮૮૪૨૪  
શ્રી કે. જી. પટેલપટાવાળા ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧  ૯૭૨૬૬૦૩૭૪૪  
શ્રી પ્રણવ એ. પ્રજાપતિD.L.E.(E-Gram)૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧  ૭૦૪૩૩૩૦૧૦૭ tstspvalsad@gmaul.com
શ્રી શૈલેષભાઇ યુ પટેલe-Panchayat Coordintor (E-Gram)૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧  ૯૯૨૫૫૦૭૫૨૮epanchayat.valsad@gmail.com
શ્રી યોગેશભાઇ એ. પટેલComputer Operator (E-Gram) ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧  ૯૯૭૯૪૩૦૬૫૯