પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખા શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ/td>

સંપર્ક માહિતી

અ.નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન કોડ ફોન નંબર કચેરી મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી આર.બી.ચૌધરી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧૭૫૬૭૦૧૮૦૧૮dyddovalsad@gmail.com
શ્રી ટી.એચ.ભાવસારઇન્ચાર્જ નાયબ ચિટનીશ૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧૯૮૨૫૮૨૧૨૭૭
શ્રીમતી નિશા કે. પટેલજુ.ક્લાર્ક૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧૯૪૦૯૩૬૯૫૩૦
શ્રી કૃનાલ ડી. શર્માજુ.ક્લાર્ક૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧૮૩૪૭૨૮૮૪૨૪
શ્રી પ્રણવ એ. પ્રજાપતિD.L.E (E-gram)૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧૬૩૫૯૬૦૪૦૩૦ tstspvalsad@gmail.com
શ્રી શૈલેષભાઇ યુ. પટેલe-Panchayat Coordinator (E-gram)૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧૯૯૨૫૫૦૭૫૨૮Epanchayat.valsad@gmail.com
શ્રી યોગેશભાઇ એ. પટેલComputer Operator (E-gram) ૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧૯૯૭૯૪૩૦૬૫૯
અ.નંવહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન કોડફોન નંબર કચેરીમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી ડી.એન.પટેલ ઇન્ચાર્જ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧ ૮૭૫૮૮૫૫૫૭૭ dyddovalsad@gmail.com
શ્રી રાજેન્દ્રકુમાર પરમાર​નાયબ ચિટનીશ ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧ ૯૮૯૮૧૦૦૪૫૬  
શ્રીમતી નિશા કે. પટેલ જુ.ક્લાર્ક ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧ ૯૪૦૯૩૬૯૫૩૦  
શ્રી કૃનાલ ડી. શર્મા જુ.ક્લાર્ક ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧ ૮૩૪૭૨૮૮૪૨૪  
શ્રી કમલેશકુમાર એ. પટેલ જુ.ક્લાર્ક ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧ ૯૩૨૭૦૭૩૧૫૧
શ્રી પ્રણવ એ. પ્રજાપતિ D.L.E (E-gram)૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧ ૬૩૫૯૬૦૪૦૩૦ tstspvalsad@gmail.com
શ્રી શૈલેષભાઇ યુ. પટેલ e-Panchayat Coordinator (E-gram)૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧ ૯૯૨૫૫૦૭૫૨૮ Epanchayat.valsad@gmail.com
શ્રી યોગેશભાઇ એ. પટેલ Computer Operator (E-gram)૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧ ૯૯૭૯૪૩૦૬૫૯