પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ
અં.નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન કોડફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ-મેલ
શ્રી ડી. એન. ચૌધરી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧-૯૯૨૫૦૪૩૮૭૭dyddovalsad@gmail.com
શ્રી એન.બી.કવિ નાયબ ચિટનીશ૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧ ૯૯૨૫૦૧૪૨૭૪ 
શ્રી સી. એમ. ઢીમ્‍મર જુ. કલાર્ક ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૩૫૧ ૯૮૨૫૮૨૦૯૫૭ 
શ્રી એચ. બી. પટેલજુ. કલાર્ક૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧ ૯૯૦૯૮૧૪૬૯૬ 
શ્રી કે. જી. પટેલપટાવાળા ૦૨૬૩૨૨૪૪૩૫૧  ૯૭૨૬૬૦૩૭૪૪