પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

પશુ સારવાર વર્ષ :- ૨૦૧૨-૨૦૧૩

અ.ન.

તાલુકો

હોસ્પીટલ / દવાખાના નામ

દાખલ કરેલ પશુ ની સંખ્યા

સારવાર પામેલ પશુની સંખ્યા

ખસીકરણ

વલસાડ

પશુદવાખાના વલસાડ

--

૧૦૪૪૨

૭૮૨

પારડી

પશુદવાખાના પારડી

--

૮૧૦૬

૮૧૧

ઉમરગામ

પશુદવાખાના ઉમરગામ

--

૧૦૨૬૨

૩૧૩

ધરમપુર

પશુદવાખાના ધરમપુર

--

૯૭૯૭

૪૭૮

ધરમપુર

ફરતા દવાખાના ધરમપુર

--

કપરાડા

પશુદવાખાના કપરાડા

--

૪૧૯૦

૪૨૩