પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

પશુસારવાર વર્ષ :- ૨૦૧૬-૧૭
અ.નં. તાલુકો હોસ્પિટલ/દવાખાનાનું નામ દાખલ કરેલ પશુની સંખ્યા સારવાર પામેલ પશુની સંખ્યા ખસીકરણ
વલસાડ પશુદવાખાના- વલસાડ ૧૧૫૮૦ ૮૨૫
પારડી પશુદવાખાના- પારડી ૯૩૦૫ ૭૮૯
વાપીપશુદવાખાના- વાપી૫૪૧૦ ૧૨૩
ઉંમરગામ પશુદવાખાના- ઉંમરગામ ૭૬૦૦ ૬૩૮
ધરમપુર પશુદવાખાના- ધરમપુર ૯૯૭૦ ૫૨૨
ધરમપુર ફરતા પશુદવાખાના ધરમપુર ૧૯૮ ૨૪
 કપરાડા પશુદવાખાના- કપરાડા ૩૯૨૦ ૪૭૮