પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુધન

પશુધન

૧૮ મી પશુધન વસ્‍તી ગણતરી-ર૦૦૭
      ગાયવર્ગ તાલુકાનું નામ
વલસાડ ધરમપુર પારડી કપરાડા ઉંમરગામ જિલ્‍લાનું કુલ
વિદેશી ગાય            
૦૧-જર્સી-૦૧ ૮૫૪૪ ૬૯૪૬૦ ૭૩૩૦ ૧૬૦૯ ૨૧૯ ૨૪૬૪૮
કુલ ૮૫૪૪ ૬૯૪૬૦ ૭૩૩૦ ૧૬૦૯ ૨૧૯ ૨૪૬૪૮
શંકર ગાય            
૦૧-શંકરએચ. એફ.-૦પ ૧૩૦૭૩ ૯૨૭૮ ૫૩૫૨ ૩૭૩૮ ૭૦ ૩૧૫૧૧
૦૧-અન્‍ય શંકર-૦૬ ૫૬૯ ૮૮૪૯ ૧૦૬૩ ૪૨ ૨૪ ૧૦૯૪૭
કુલ ૧૪૦૪૨ ૧૮૧૨૭ ૬૪૧૫ ૩૭૭૦ ૯૪ ૪૨૪૫૮
દેશી ગાય ૪૮૬૬ ૧૮૮૯૦ ૧૩૧૩૮ ૩૮૨૮૮ ૧૦૨૯૨ ૮૬૧૭૪
ગીર ગાય ૧૪૧૪ ૧૧૭૨ ૧૧૦૩ ૯૮૫ ૪૬૬૪
કાંકરેજ ૧૧૭૨ ૭૪૩ ૨૬૫૨ ૩૬૯ ૬૫૨ ૫૫૮૮
કુલ ૭૪૫૨ ૨૦૮૦૫ ૧૬૮૯૩ ૩૮૬૫૭ ૧૨૬૧૯ ૯૬૪૨૬
(વિદેશી+શંકર+ દેશી)
કુલ ગાયો
૩૦૦૩૭ ૪૫૮૭૮ ૩૦૬૩૮ ૪૪૦૪૬ ૧૨૯૩૨ ૧૬૩૫૩૨