પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુધન

પશુધન

વલસાડ જિલ્લા નું પશુધન ૧૯ મી પશુ વસ્તી ગણતરી મુજબ
અ નંતાલુકા નું નામ ગાય વર્ગ ભેસ વર્ગ ઘેટા વર્ગ બકરા વર્ગ ઘોડા ગધેડા ઉંટ કુતરા અન્ય કુલ પશુધન મરઘા
વલસાડ૪૦૪૮૨૨૩૨૧૧૨૪૧૧૪૪૩૬૭૧૨૨૭૬૧૨૧૨૭૯૪૩૬૩૮૭૬૨૪
પારડી ૨૮૦૧૬૯૫૦૩૯૦૨૧૩૩૦૮૧૪૨૫૭૩૯૦૫૪૪૦૬૨૧૧૩૧૧
ઉમરગામ ૨૦૧૪૭૫૮૯૧૨૯૮૨૧૨૪૦૧૧૮૪૧૧૧૧૪૩૩૭૩૧૧૯૧૪૧
ધરમપુર ૫૯૧૬૩૧૭૭૭૩૩૧૨૫૭૭૮૪૬૮૨૦૭૧૦૩૪૨૦૧૦૭૬૨૪
કપરાડા ૯૬૧૮૨૨૦૪૫૫૨૨૭૫૮૨૩૯૧૭૫૧૦૩૨૩૧૬૯૯
 કુલ ૨૪૩૯૯૦૭૬૮૩૩૪૩૮૩૧૨૪૧૬૨૮૫૨૨૫૬૪૩૬૨૦૪૫૫૭૩૮૬૬૭૪૮૬