પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણ

રસીકરણ વર્ષ :- ૨૦૧૬-૧૭

અ.નં. રસી નું નામ રસીકરણ કરેલ પશુની સંખ્યા
એચ. એસ. ૧૭૪૦૫૧
ઇ.ટી.
એફ. એમ. ડી. ૧૪૫૨૭૯
હડકવા (એ.આર.વી.) ૨૮૬
બી.કયુ ૩૪૩૨૯
પી.પી.આર.૫૩૭૧૧