પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણ

રસીકરણ વર્ષ ;- ૨૦૧૨-૨૦૧૩
અ.નં. રસી નું નામ રસીકરણ કરેલ પશુની સંખ્યા
એચ. એસ. ૬૭૬૧૯
ઇ.ટી. ૯૪૬૯
એફ. એમ. ડી. ૬૧૨૭૧
હડકવા (એ.આર.વી.) ૧૦૩
બી.કયુ ૬૯૯૭