પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ  પશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામું મોરારજીભાઇ દેસાઇ ભવન, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી,
જિ.વલસાઙ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી પશુપાલન શાખા
 ફોન નંબર

૦૨૬૩૨-૨૪૨૭૪૪

ઇન્ટર કોમ નંબર
 
શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનુંનામ હોદ્દોફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ.મેલ 

ડો. જે..ગોહિલ

ઇ.ચાનાયબ પ.પા.નિ ૨૪૨૭૪૪

૯૮૨૫૦૮૮૯૫૯