પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામું મોરારજી દેસાઇ ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,વલસાડ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી પશુપાલન શાખા
ફોન નંબર

૦૨૬૩૨ ૨૪૨૭૪૪

મોબાઇલ નંબર ૯૪૨૬૧ ૬૩૧૪૬
શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનુંનામ હોદ્દોફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ.મેલ

ડો. જે..ગોહિલ

નાયબપશુપાલન નિયામક ૨૪૨૭૪૪---

૯૮૨૫૦૮૮૯૫૯

dydirahdpvalsad@gmail.com
ડો. એમ.સી.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ૦૨૬૩૨ ૨૪૨૭૪૪---૯૪૨૬૮ ૮૧૮૩૬dydiahdpvalsad@gmail.com