પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

શિબીરની માહિતી-૨૦૧૬-૧૭
અ.નં. તાલુકાનું નામ શિબીરનું નામ સારવાર પામેલ પશુની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશુપાલકોની સંખ્યા નાણાંકીય ખર્ચ
વલસાડ પશુ ઉત્પાદકતા વૃધ્ધિ શિબિર ૪૧૬ ૧૧૬ ૨૮૦૦૦
પારડી ૪૨૮ ૧૦૭ ૨૮૦૦૦
વાપી૪૧૩૧૦૭૨૮૦૦૦
ઉંમરગામ ૪૧૫ ૯૮ ૨૮૦૦૦
ધરમપુર ૪૫૩ ૯૬ ૨૮૦૦૦
કપરાડા ૪૪૨ ૯૦ ૨૮૦૦૦