પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

શિબિરની માહિતિ :- ૨૦૧૨-૨૦૧૩

અ.ન.

તાલુકાનુ નામ

શિબિર નુ નામ

સારવાર પામેલ પશુની સંખ્યા

લાભ લીધેલ પશુપાલકોની સંખ્યા

નાણાંકીય ખર્ચ

વલસાડ

પશુ ઉત્પાદક્તા વૃધ્ધિ શિબિર

૩૦૦૫

૧૧૮૬

.૦.૫૬

પારડી


૧૭૪૧

૫૦૩

૦.૪૮

ઉમરગામ


૧૬૮૫

૭૬૬

૦.૪૮

ધરમપુર


૨૩૪૫

૧૦૭૯

૦.૨૪

કપરાડા


૧૯૩૭

૭૪૨

૦.૨૪

વલસાડ

શિક્ષણ શિબિર

૧૮

૯૦૦

૦.૧૪

પારડી

૧૦

૫૦૦

૦.૧૨

ઉમરગામ

૧૨

૬૦૦

૦.૧૨

ધરમપુર

૧૧

૫૫૦

૦.૦૬

કપરાડા

૧૧

૫૫૦

૦.૦૬