પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામું મદદનીશ જિલ્‍લા રજિસ્‍ટ્રારની કચેરી ,
સહકાર શાખા જિલ્‍લા પંચાયત વલસાડ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે.આર.મકવાણા, ઈ.ચા. મદદ.જી.રજીસ્‍ટ્રાર.
ફોન નંબર ૦૨૬૩૨ / ૨૪૯૭૮૯
મોબાઇલ નંબર ૮૧૨૮૯૮૭૧૦૬