પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામું મદદનીશ જિલ્‍લા રજિસ્‍ટ્રારની કચેરી ,
સહકાર શાખા જિલ્‍લા પંચાયત વલસાડ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી શ્રીમતિ રમીલાબેન એમ.પટેલ ઇ.ચા. મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર
ફોન નંબર ૦૨૬૩૨ / ૨૪૯૭૮૯
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૫૭૭૭૪૩