પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામું મોરારજીભાઇ દેસાઇ ભવન, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી,
શિક્ષણ શાખા, પહેલો માળ, ધરમપુર રોડ, વલસાઙ
જિ.વલસાઙ પીન નં. ૩૯૬ ૦૦૧.
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી વાય.એચ. પટેલ
જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી
મોબાઇલ નંબર ૯૯૦૯૯૮૭૫૭૭
ફોન નંબર કચેરી – ૦ર૬૩ર રપ૩ર૧૦
ફેક્ષ નંબર કચેરી – ૦ર૬૩ર રપ૩ર૧૦
ઇ-મેઇલdpeovalsad@gmail.com, dpcvalsad@gmail.com

શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ( કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ
૧. શ્રીમતી આર.એમ.પટેલહિસાબી અધિકારી જિ.પં. શિક્ષણ સમિતિ વલસાડ૦ર૬૩ર રપ૩ર૧૦૦ર૬૩ર રપ૩ર૧૦૭૫૬૭૫૭૭૭૪૩ dpeovalsad@gmail.com
અ.નં.કર્મચારીઓના નામહોદ્દોફોન નંબરમોબાઈલ નંબરઇ-મેઇલ
શ્રી વાય.એચ.પટેલ જિલ્લા પ્રાથમિક અધિકારીશ્રી(૦૨૬૩૨) ૨૫૩૨૧૦૯૯૦૯૯૮૭૫૭૭dpeovalsad@gmail.com
શ્રીમતિ આર.એમ.પટેલ હિસાબી અધિકારી (૦૨૬૩૨) ૨૫૩૨૧૦૭૫૬૭૫૭૭૭૪૩ 
શ્રી અરવિંદભાઈ કે.સુથાર સીનિયર ક્લાર્ક (વહીવટ)(૦૨૬૩૨) ૨૫૩૨૧૦૯૭૨૬૧૨૪૧૩૩ 
શ્રીમતી સુમાબેન આઇ.પટેલ સીનિયર ક્લાર્ક (હિસાબી) (૦૨૬૩૨) ૨૫૩૨૧૦૯૫૫૮૨૧૪૮૪૮ 
શ્રીમતી જયાબેન બી.માલી સીનિયર ક્લાર્ક (હિસાબી) (૦૨૬૩૨) ૨૫૩૨૧૦૯૭૨૭૨૨૯૨૭૬ 
શ્રી ભરતભાઈ એમ.પટેલ સીનિયર ક્લાર્ક (વહીવટ)(૦૨૬૩૨) ૨૫૩૨૧૦૯૮૨૫૧૭૪૧૯૫ 
શ્રીમતિ પ્રીતીબેન યુ.પટેલ જુનિયર ક્લાર્ક (વહીવટ)(૦૨૬૩૨) ૨૫૩૨૧૦૯૯૨૫૦૩૬૨૮૫ 
શ્રીમતિ નંદીનીબેન પી.પુરોહિત જુનિયર ક્લાર્ક (હિસાબી)(૦૨૬૩૨) ૨૫૩૨૧૦૯૧૫૭૮૬૧૯૦૦ 
કુ. નિરાલી રામુભાઈ પટેલ જુનિયર ક્લાર્ક (વહીવટ)(૦૨૬૩૨) ૨૫૩૨૧૦૮૧૪૧૭૯૫૮૫૪ 
૧૦શ્રી નિતેશ મોતીરામ સાબળે જુનિયર ક્લાર્ક (વહીવટ)(૦૨૬૩૨) ૨૫૩૨૧૦૯૪૦૮૦૮૦૪૩૭ 
૧૧શ્રી દેવાંગભાઈ પટેલ ડ્રાયવર (આઉટસોર્સ)(૦૨૬૩૨) ૨૫૩૨૧૦૭૩૫૯૮૫૨૬૫૩ 
૧૨શ્રીમતી ઉષાબેન આર.પટેલ પટાવાળા(૦૨૬૩૨) ૨૫૩૨૧૦૯૭૨૬૩૪૭૨૦૭ 
૧૩શ્રી મોહનભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ પટાવાળા (આઉટસોર્સ)(૦૨૬૩૨) ૨૫૩૨૧૦૯૮૯૮૩૯૬૦૭૮ 
૧૪શ્રીમતી નેહા ઠાકોરભાઇ રાણાએમ.આઈ.એસ. (૦૨૬૩૨) ૨૫૩૨૧૦૯૬૨૪૬૬૦૮૧૫ 
૧૫શ્રીમતી ખુશ્બુબેન એમ.પટેલ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર (આઉટસોર્સ)(૦૨૬૩૨) ૨૫૩૨૧૦૭૮૦૧૯૬૫૧૬૫