પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામું મોરારજીભાઇ દેસાઇ ભવન, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી,
શિક્ષણ શાખા, પહેલો માળ, ધરમપુર રોડ, વલસાઙ
જિ.વલસાઙ પીન નં. ૩૯૬ ૦૦૧.
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડી.જી. પટેલ
જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી
મોબાઇલ નંબર ૯૯૦૯૯૮૭૫૭૭
ફોન નંબર કચેરી – ૦ર૬૩ર રપ૩ર૧૦
ફેક્ષ નંબર કચેરી – ૦ર૬૩ર રપ૩ર૧૦
ઇ-મેઇલdpcvalsad@gmail.com
શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર
( કચેરી)
ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ
૧. શ્રી એ.સી.ધોરાજીયાહિસાબી અધિકારી જિ.પં. શિક્ષણ સમિતિ વલસાડ૦ર૬૩ર રપ૩ર૧૦ ૦ર૬૩ર રપ૩ર૧૦ ૯૯૨૫૧૫૩૭૬૩dpcvalsad@gmail.com