પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશાળાઓની વિગત

શાળાઓની વિગત

ક્રમતાલુકાનુ નામ
ક૫રાડા
પા૨ડી
 

વલસાડ જિલ્લાની શાળાની વિગત

.નં.

તાલુકો

શાળાની સંખ્યા

વલસાડ

૨૦૨

પારડી

૧૮૬

ઉમરગામ

૧૫૫

ધરમપુર

૧૯૨

કપરાડા

૨૬૦

કુલ :-

૯૯૫