પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશાળાઓની વિગત

શાળાઓની વિગત

ક્રમતાલુકાનુ નામ
ક૫રાડા
પા૨ડી

વલસાડ જિલ્લાની શાળાની વિગત

અ.નં. તાલુકોશાળાની સંખ્યા
વલસાડ૨૦૧
પારડી૧૨૧
વાપી૬૫
ઉમરગામ૧૫૫
ધરમપુર૧૯૩
કપરાડા૨૬૦
 કુલ :- ૯૯૫