પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાચેકડેમ

ચેકડેમ

ચેકડેમ અને પુર સંરક્ષણ દિવાલ ના કામોની અને પાતાળકુવા ની તાલુકાવાર અને યોજનાવાર માહિતી નીચે મુજબ છે.
તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૪ અંતિત
અ.નં. તાલુકાનું નામ ચેકડેમ ની સંખ્યાથયેલ ખર્ચ (રૂ. લાખમાં)ઉત્પન્ન થયેલ સિંચાઇ શકિત (હેકટરમાં)
ધરમપુર૪૦૫૨૫૯૮.૮૮૩૫૦૪
કપરાડા ૪૧૨૨૯૫૭.૬૯૪૩૦૩
પારડી ૧૭૭૧૦૪૫.૬૫૧૫૧૫
વાપી ૬૧૩૭૭.૭૪૬૩૬
ઉમરગામ ૧૬૮૯૭૨.૦૫૧૨૧૫
વલસાડ ૨૪૭ ૧૧૭૦.૮૨૧૮૦૩
કુલ૧૪૭૦૯૧૨૨.૮૩૧૨૯૭૬