પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાપુર સંરક્ષણ દિવાલ

પુર સંરક્ષણ દિવાલ

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૪ અંતિત
અ.નં. તાલુકાનું નામ પુર સંરક્ષણ દિવાલ ની સંખ્યાથયેલ ખર્ચ (રૂ. લાખમાં)
ધરમપુર૦૭૫૮.૫૩
કપરાડા ૧૧૭૮.૦૧
પારડી ૨૪૧૬૪.૮૫
વાપી૧૧૯૦.૩૨
ઉમરગામ ૬૫૪૬૦.૭૫
વલસાડ ૭૮૪૨૨.૮૪
કુલ૧૯૬૧૨૭૫.૩૦