પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઇ શાખા
શાખાનું સરનામું કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ, વલસાડ.
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એસ. જી. પટેલ ( કાર્યપાલક ઇજનેર )
ફોન નંબર ૦૨૬૩૨ – ૨૪૪૩૧૪
શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ કચેરીનો ફોન નંબરકચેરીના મુખ્ય અધિકારીનું નામ, હોદ્દો તથા ફોન નંબરકચેરીનું કાર્યક્ષેત્ર.
કાર્યપાલક ઇજનેરની કચેરી
પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ
મોરારજી દેસાઇ ભવન
જિલ્લા પંચાયત કમ્પાઉન્ડ
ધરમપુર રોડ, વલસાડ – ૩૯૬ ૦૦૧
૦૨૬૩૨ – ૨૪૪૩૧૪
ફેક્ષ નંબર ૦૨૬૩૨ – ૨૪૮૩૧૪
શ્રી એસ. જી. પટેલ
કાર્યપાલક ઇજનેર
મો. ૯૯૦૯૯ ૬૦૧૫૬
વલસાડ જિલ્લો.
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરની કચેરી
ટ્રાયબલ એરીયા પેટા વિભાગ,
ત્રણ રસ્તા પાસે, મુ. ધરમપુર.
જિ. વલસાડ
૦૨૬૩૩ – ૨૪૨૯૭૩શ્રી એ.જે. પટેલ
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
મો. ૯૮૨૫૮ ૭૨૫૦૬
ધરમપુર તથા કપરાડા તાલુકા
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરની કચેરી
કન્સ્ટ્રકશન સિંચાઇ ખારલેન્ડ પંચાયત પેટા વિભાગ, જિલ્લ
ા પંચાયત કમ્પાઉન્ડ, વ
લસાડ – ૩૯૬ ૦૦૧
૦૨૬૩૨ – ૨૫૬૬૦૫શ્રી આર.સી.પટેલ
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર
મો. ૯૪૨૭૮ ૬૬૧૪૧
વલસાડ, પારડી તથા ઉમરગામ તાલુકા