પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાતળાવોની માહિતી

તળાવોની માહિતી

વલસાડ જિલ્લામાં પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ વલસાડ દ્વારા બાંધવામાં આવેલ સંગ્રહ તળાવો ની માહિતી નીચે મુજબ છે.
તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૪ અંતિત
અ.નં. તાલુકાનું નામતળાવની સંખ્યાથયેલ ખર્ચ (રૂ. લાખમાં)સિંચાઇ શકિત (હેકટરમાં)
ધરમપુર૧૫.૧૨૨૭
કપરાડા ૧૫૯૦.૬૪૧૮૮
પારડી ૦૦.૦૦
વાપી૦૦.૦૦
ઉમરગામ ૦૩.૦૫૧૪૭
વલસાડ ૧૮.૬૯૧૨
કુલ૨૧ ૧૨૭.૫૦૩૭૪