પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખા ટ્યુબ વેલ (પાતાળ કુવા)

ટ્યુબ વેલ (પાતાળ કુવા)

વલસાડ જિલ્લામાં પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ દ્વારા કોઇપણ પાતળ કુવા ખોદવામાં આવેલ નથી. નાની સિંચાઇ યોજના ની છેવટની ચોથી ગણતરી ( વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭) મુજબ જિલ્લામાં ખાનગી પાતાળ કુવા ની તાલુકા વાર માહિતી નીચે મુજબ છે.
અ.નં. તાલુકાનું નામ ગામો ની સંખ્યા કુવાની ( Dug well) ની સંખ્યાછીછરા પાતાળકુવા ની સંખ્યાઊંડા પાતાળકુવા ની સંખ્યાકુલ
ધરમપુર૧૦૮૨૯૧૧૨૨૧૩૧૩૨
કપરાડા ૧૩૦૧૭૭૨૭૮૧૮૫૦
પારડી ૮૧૨૭૬૯૨૬૪૩૦૩૩
ઉમરગામ ૫૦૧૯૯૪૬૨૬૨૬૨૦
વલસાડ ૯૭૧૮૪૫૪૯૪૨૩૩૯
કુલ૪૬૬૧૧૨૯૧૧૬૮૩૧૨૯૭૪