પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

જિલ્લા પંચાયત કક્ષાએ વિવિધ કામગીરી કરવા માટે જુદી જુદી શાખાઓ અસ્ત્તિત્વમાં છે. આ શાખાઓ પૈકી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી કક્ષાના વર્ગ-૧ ના અધિકારીની સીધી દેખરેખ અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીના નિયંત્રણ હેઠળ વિકાસ શાખા કામગીરી કરે છે.
 
ગ્રામ્ય પ્રજાની વિકાસની ભુખ સંતોષવા અને વિકાસ લક્ષી કામો હાથ ધરવા વિકાસ શાખાની મુખ્ય કામગીરી છે. વિકાસ કમિશ્રરશ્રીની યોજનાઓ જેમ કે સરદાર પટેલ આવાસ, જમીન સંપાદન અને માળખાકીય સુવિધા ઉપરાંત ૧૨ માં નાણાંપંચની કેન્દીય અનુદાન હેઠળના ગ્રામ્ય /તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાના કામોની સેધ્ધાતિક/વહીવટી મંજુરીઓ આપવા /મેળવવાની તથા ગ્રાન્ટ ફાળવવાની કામગીરી આ શાખા કરે છે.