પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું મોરારજીભાઇ દેસાઇ ભવન, જિલ્લા૬ પંચાયત કચેરી,જિ.વલસાઙ પીન નં. ૩૯૬ ૦૦૧.
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર ૨૬૩૨૨-૨૫૩૦૨૭
ફેકસ નંબર ૨૫૩૮૨૯

શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ
અં.નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી આર.બી.ચૌધરીનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૨૬૩૨૨-૨૫૩૦૨૭ -૭૫૬૭૦૧૮૦૧૮
અ.નંવહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન કોડફોન નંબર કચેરી મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી રતુભાઇ બી.ચૌધરી ના.જિ.વિ. અધિકારીશ્રી૦૨૬૩૨૨૫૩૦૨૭૭૫૬૭૦૧૮૦૧૮dyddovikas.valsad@gmail.com
શ્રી અરવિંદભાઈ કે.પટેલના.ચી૦૨૬૩૨૨૫૩૦૨૭૮૧૫૪૮૭૬૦૨૫ 
શ્રી બાબુભાઈ સી.પટેલસી.ક્લાર્ક૦૨૬૩૨૨૫૩૦૨૭૯૯૧૩૪૦૧૦૭૦ 
શ્રી જશવંતભાઈ એલ.ઠાકોરજુ.ક્લાર્ક૦૨૬૩૨૨૫૩૦૨૭૯૮૯૮૯૮૪૭૪૨ 
શ્રી સુરેશભાઈ એન.પટેલપટાવાળા૦૨૬૩૨૨૫૩૦૨૭૯૭૨૩૦૪૩૩૨૮ 
શ્રીમતી ભારતીબેન યુ.પટેલપટાવાળા૦૨૬૩૨૨૫૩૦૨૭૯૦૩૩૫૮૦૬૫૭ 
શ્રી સાગર એસ હંસોરાડીસ્ટ્રીકટ પ્રોજેક્ટ મેનેજર૦૨૬૩૨૨૫૩૦૨૭૮૮૬૬૩૮૪૮૧૫ 
શ્રી વત્સલ એચ.લાડટેકનીકલ આસિસ્ટન્ટ૦૨૬૩૨૨૫૩૦૨૭૯૮૭૯૪૯૫૮૫૯ 
કુમારી બિંન્દીયા ડી. ટંડેલ કોમ્પુટર એંજીનીયર ૦૨૬૩૨૨૫૩૦૨૭૯૭૩૭૦૧૭૫૩૯ 
૧૦શ્રી ચિરાગ પી. ટંડેલકોમ્પુટર ઓપરેટર ૦૨૬૩૨૨૫૩૦૨૭૯૭૩૭૮૮૧૬૩૧