પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું મોરારજીભાઇ દેસાઇ ભવન, જિલ્લા૬ પંચાયત કચેરી,જિ.વલસાઙ પીન નં. ૩૯૬ ૦૦૧.
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર ૨૬૩૨૨-૨૫૩૦૨૭
ફેકસ નંબર ૨૫૩૮૨૯

શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ
અં.નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી આર.બી.ચૌધરીનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૨૬૩૨૨-૨૫૩૦૨૭ -૭૫૬૭૦૧૮૦૧૮