પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

જિલ્લા પંચાયતની આ શાખાના વડા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (વિકાસ) છે. સરદાર પટેલ આવાસ યોજના અન્વયે સહાય ગ્રામીણ ધરોની કક્ષા ઉંચી લાવવી તેમજ વિતરણ કરવું .