પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેતાલુકા પંચાયત

તાલુકા પંચાયત

ક્રમ​ તાલુકાનું નામ​
વલસાડ
ધરમપુર
કપરાડા
ઉમરગામ
વાપી
પારડી