પંચાયત વિભાગ
વલસાડના ગામો
મુખપૃષ્ઠમારું ગામવલસાડના ગામ

વલસાડના ગામો

 
  અંજલાવ    છારવાડા    ગોરગામ    કોસંબા 
  અટક પારડી    ચીંચવાડા    ગોરવાડા    કોસમકુવા
  અતાર    ચીખલા    ગુંડલાવ    કુંડી 
  અતગામ    ચીંચાઇ    હરીયા    લીલાપોરે 
  ભડેલી દેસાઇ પાર્ટી    દાંડી    જેશપોર    મગોડ 
  ભડેલી જગાલાલા    ધામડાચી    જુજવા    મગોડ ડુગરી 
  ભાગળ    ધનોરી    કાછીગામ    માલવણ 
  ભાગડા ખુર્દ)    ધારાસણા    કાકડમતી   મરાળા 
  ભાગડાવાડા    દીવેદ    કાકવાડી દંતી    મેહ 
  ભાગોડ    દુલસદ    કાલવાડા    મુળી
  ભાણજી ફળીયા    ડુંગરી    કણજાણ હરી    મુંડાવાળા 
  ભોમા પારડી    ઇંદરગોટા    કણજાણ રણછોડ    નવેરા 
  ભુતસર    ફળધારા    કપારીયા    ઓલગામ 
  બીનવાડા    ફણાસવાડા    કેવડા    ઓવાડા 
  બોડલાઇ    ગડારીયા    ખજુરડી    ઓઝાર 
  છાણવાઇ    ધડોઇ    કોચવાડા    પાલણ 
  પંચલાઇ    સુરવાડા    વાસણ    સરોધી 
  પારડી હરીયા    ઠક્કરવાડા    વશીયાર    સરોણ 
  પારડી પરનેરા    તીગારા    વેજલપોર    સેગ્વા 
  પારડી સાંધપોર    તીથલ    વેલવાચ    સેગ્વી 
  પાથરી    ઉમરસડી    સોનવાડા    શંકર તળાવ 
  પીઠા    ઉંટડી    વલસાડ   રોણવેલ 
  રાબડા    વાધલધારા    વાંકળ   સારંગપુર 
  રોલા    વાળંદી