પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડા

વસ્‍તી વિષયક આંકડા

ર૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરી મુજબ વલસાડ જિલ્‍લાના પ તાલુકાઓના ગામો અને ૧૩ શહેરી વિસ્‍તારની વસ્‍તી વિષયક માહિતિ નીચે મુજબ છે.
જિલ્‍લાનું ક્ષેત્રફળ - ૨૯૪૭. ૪ ચો. કિ.મી.
કુલ વસ્‍તી - ૧૪,૧૦,૫૫૩
વસ્‍તીની ગીચતા - ૪૬૫
ક્રમ કુલ વસ્‍તી પુરુષ સ્‍ત્રી કુલ
કુલગ્રામ્‍ય૫૨૬૪૨૩૫૦૨૯૬૯૧૦૨૯૩૯૨
શહેરી૨૦૮૩૭૬૧૭૨૭૮૫૩૮૧૧૬૧
કુલ૭૩૪૭૯૯૬૭૫૭૫૪૧૪૧૦૫૫૩
અનુસુચિત જાતિગ્રામ્‍ય૧૨૬૪૧૧૨૪૦૮૨૫૦૪૯
શહેરી૬૨૮૭૫૯૬૮૧૨૨૫૫
કુલ૧૮૯૨૮૧૮૩૭૬૩૭૩૦૪
૩.અનુસુચિત જનજાતિગ્રામ્‍ય૩૫૧૧૮૦૩૫૧૩૧૫૭૦૨૪૯૫
શહેરી૩૫૨૧૫૩૪૬૯૫૬૯૯૧૦
કુલ૩૮૬૩૯૫૩૮૬૦૧૦૭૭૨૪૦૫
પ૦૦૦ થી વધુ વસ્‍તીવાળા કુલ ગામો પ૩
ર૦૦૧ નીવસ્‍તીગણતરી મુજબ દશકાનો વસ્‍તી વધારો પુરુષ- ૩૨.૧૫%
સ્‍ત્રી-૨૭.૦૨%
કુલ-૨૯.૬૪%
જાતિ પ્રમાણે દર હજાર પુરુષોએ- ૯૨૦ સ્‍ત્રીઓનું પ્રમાણ છે.
શહેરી વસ્‍તીની ટકાવારી ૨૭.૦૨ %