પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠયોજનાઓપંચવટી યોજના

પંચવટી યોજના

યોજનાના અમલી કરણ અંગેની પૂર્વ શરતો અને યોજનાનું માળખું
મોટા ગામડાઓ કે નગર પાલિકા વિસ્‍તારની નજીક આવેલા હોય તેવા પ્રવાસન સ્‍થળો અથવા જે ગામની વસ્‍તી ૫૦૦૦ થી વધારે હોય તેને અગ્રિમતા આ૫વાની રહેશે.
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ